İŞKUR üzerinden Domaniç Orman İşletme Müdürlüğüne 19 geçici işçi alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 5 bin geçici işçi alımı yapacak.

Bunlardan 19 tanesi ise Domaniç Orman İşletme Müdürlüğüne alınacak.

OGM'ye başvurular İŞKUR üzerinden kabul edilecek. Domaniç’e orman işçisi pozisyonunda 18, aşçı pozisyonunda ise 1 kişi işçi alımı yapılacağı bildirildi.

Açık iş ilanları 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacak.

ADAYLAR KURA İLE BELİRLENECEK

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.

OGM BAŞVURU ŞARTLARI

*2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

*Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

*Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

*Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

*Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

*Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

*Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

*Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.